Wtorek, 19 marca 2019
Jesteś tutaj: StartKursy kwalifikacyjne

OFERTA KURSÓW

Oferta kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach:


 1)  zawód: Dietetyk, symbol 322001, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Świadczenie usług w zakresie dietetyki (Z.16.)

Uprawnienia: planowanie, prowadzenie i nadzorowanie żywienia indywidualnego oraz zbiorowego osób zdrowych i chorych, opracowanie diet, prowadzenie działalności oświatowej w zakresie prawidłowego żywienia, ocena wpływu konkretnych produktów spożywczych na ludzki organizm w zależności od wieku, trybu życia i stanu zdrowia.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytutach badawczych i placówkach szkoleniowych, państwowych służbach sanitarnych, placówkach żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, zakładach przemysłu spożywczego.

2)  zawód: Kelner, symbol 513101, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Wykonywanie usług kelnerskich (T.9.)
 • K2 - Organizacja usług gastronomicznych (T.10.)

Uprawnienia: aranżacja i przygotowanie sal konsumenckich, wykonywanie czynności związanych z obsługą gości, rozliczanie usług kelnerskich.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w hotelach, restauracjach, pensjonatach, barach i innych zakładach gastronomicznych.

3)   zawód: Technik administracji, symbol 334306, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Organizacja klienta w jednostkach administracji (A.68.)

Uprawnienia: organizowanie i gromadzenie oraz przepływ informacji, sporządzanie i zabezpieczanie dokumentacji, zbieranie i przetwarzanie oraz prezentowanie danych statystycznych i finansowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, jednostkach samorządowych, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych.

4)   zawód: Technik agrobiznesu, symbol 331402, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
 • K2 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.6.)

Dodatkowe kwalifikacje w zawodzie technik rolnik:

 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16.)

Uprawnienia: określanie znaczenia instytucji rządowych i pozarządowych w regulowaniu rynku rolnego, analizowanie czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziomu cen artykułów rolno-spożywczych na lokalnym rynku oraz rynkach krajowym i światowym, pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości na wsi, analizowanie opłacalności alternatywnych rodzajów działalności oraz rozwiązań organizacyjnych, techniczno-technologicznych i finansowych podmiotów sfery agrobiznesu.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych, handlowych, gospodarstwach agroturystycznych, firmach marketingowych - sprzedaż produktów rolniczych, spożywczych.

5)   zawód: Technik rolnik, symbol 314207, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Planowanie produkcji rolniczej (R.3.)
 • K2 - Organizacja i nadzór produkcji rolniczej (R.16.)

Uprawnienia: organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych, opracowywanie technologii uprawy roślin, płodozmianu lub zmianowania dla wybranych roślin hodowlanych i produkcyjnych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą, urzędach gmin, instytucjach służby rolnej, indywidualnych gospodarstwach rolnych lub rozpocząć własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.).

6)   zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, symbol 325509, okres nauczania: 1,5 roku, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)

Uprawnienia: przygotowywanie analizy dotyczącej bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia  zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i innym szkodliwym wpływom pracy na zdrowie, współpracowanie ze wszystkimi komórkami zakładowymi  w zakresie spraw bhp, prowadzenie szkoleń wstępnych nowo przyjętych pracowników.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących dział higieny i bezpieczeństwa pracy.

7)   zawód: Technik ekonomista, symbol 331403, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35.)
 • K2 - Prowadzenie rachunkowości (A.36.)

Uprawnienia: analizowanie czynników kształtujących wielkość popytu, podaży oraz poziomu cen różnych towarów i usług, a także związków między rynkami czynników wytwórczych (pracy, kapitału, nieruchomości), udzielanie informacji o firmie, jej produktach, strukturze organizacyjnej, pozycji rynkowej i zamierzeniach na przyszłość, organizowanie pracy biura, obliczanie wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizowania kosztów i przychodów podmiotu gospodarczego oraz określania propozycji ich poprawy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach związanych z ubezpieczeniami i podatkami, bankach, biurach pośrednictwa nieruchomościami, instytucjach prowadzących badania rynku.

8)  zawód: Technik prac biurowych, symbol 411004, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Wykonywanie prac biurowych (A.24.)

Uprawnienia: wykonywanie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem sprzętu, urządzeń i pomieszczeń biurowych w stanie zapewniającym prawidłową organizację i przebieg pracy, obsługiwanie urządzeń techniki biurowej, organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń biurowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w organach administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, samorządach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych.

9)   zawód: Technik handlowiec, symbol 522305, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Prowadzenie sprzedaży (A.18.)
 • K2 - Zarządzanie działalnością handlową (A.22.)

Uprawnienia: organizowanie działalności handlowej w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, analizowanie rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, określanie zasad i skutecznych form marketingu, prowadzenie negocjacji z dostawcami , a także odbiorcami, mających na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów, sprzedaży towarów oraz usług, analizowanie skuteczności i efektywności sieci dystrybucji towarów, usług, kosztów działalności handlowej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach  handlowo-marketingowych, instytucjach kontroli handlu (Państwowa Inspekcja Handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta itp.)

10)  zawód: Technik hotelarstwa, symbol 422402, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11.)
 • K2 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12.)

Uprawnienia: planowanie, oferowanie, koordynowanie oraz wykonywanie usług hotelarskich, współpracowanie z instytucjami oferującymi usługi hotelarskie, zbieranie opinii o preferencjach klientów, analizowanie oferty konkurencji i obserwowanie rynku hotelarskiego.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, kwaterach prywatnych, bazie ruchomej: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej itp.

11) zawód: Technik obsługi turystycznej, symbol 422103, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13.)
 • K2 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14.)

Uprawnienia: ustalanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji obsługi turystycznej dla klientów krajowych i zagranicznych, stymulowanie rozwoju     i racjonalizacji infrastruktury turystycznej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, firmach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej oraz organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki.

12) zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych, symbol 343404, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Sporządzanie potraw i napojów (T.6.)
 • K2 - Organizacja  żywienia i usług gastronomicznych (T.15.)

Uprawnienia: opracowanie technologii produkcji potraw i napojów, organizowanie, nadzorowanie i kierowanie pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, koordynowanie prac zakładu gastronomicznego, obsługa konsumentów.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach i innych placówkach gastronomicznych), placówkach żywienia zbiorowego usytuowanych w hotelach, sanatoriach, szpitalach lub szkołach.

13) zawód: Technik technologii żywności, symbol 314403, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (T.2.) lub Produkcja wyrobów piekarskich (T.3.) lub Produkcja wyrobów cukierniczych (T.4.) lub Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (T.5.)
 • K2 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (T.16.)

Uprawnienia: kierowanie i nadzorowanie wytwarzania wysokiej jakości artykułów spożywczych: cukierniczych, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskich, fermentacyjnych (piwo, wino, spirytus, kwas mlekowy, kwas cytrynowy), jajczarsko-drobiarskich, mięsnych, mleczarskich, owocowo-warzywnych, rybnych, surowców olejarskich, zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych owoców i warzyw, lodów oraz wyrobów kulinarnych, opracowywanie: receptur, instrukcji technologicznych, norm zakładowych dla wyrobu.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach), placówkach przetwórstwa żywności.

14)  zawód: Technik informatyk, symbol 351203, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)
 • K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
 • K3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Dodatkowe kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk:

 • K1 - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (E.15.)
 • K2 - Montaż i eksploatacja sieci rozległych (E.16.)

Uprawnienia: tworzenie i obsługiwanie  programów aplikacyjnych, dostosowywanie aplikacji do potrzeb firmy, obsługiwanie komputerów typu PC wykorzystując gotowe pakiety oprogramowania użytkowego i narzędziowego, projektowanie oraz administrowanie  baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, a także systemów przetwarzania informacji, konfigurowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, zarządzanie systemami operacyjnymi oraz nadzorowanie  funkcjonowania sieci komputerowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach i instytucjach, w których wykorzystywane są komputery, w serwisach.

 15)  zawód: Technik logistyk, symbol 333107, okres nauczania: 2 lata, podbudowa: liceum ogólnokształcące, licea profilowane, licea uzupełniające, technika. Kwalifikacje:

 • K1 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30.)
 • K2 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31.)
 • K3 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32.)

Uprawnienia: zarządzanie zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego, organizowanie łańcucha dostaw, zarządzanie miejską infrastrukturą logistyczną (wywóz śmieci, odpadów), organizowanie przewozu osób w komunikacji publicznej, posługiwanie się nowoczesnymi sposobami organizacji, planowania, zarządzania i kontrolowania z wykorzystaniem programów komputerowych oraz narzędzi marketingowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, spedycyjnych, jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów).

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu w wybranym zawodzie.

Ukończenie wybranego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po jego zdaniu absolwenci otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w wybranym zawodzie czego efektem jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu.

 

UWAGA!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

W oparciu o Art. 68a.u.3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425. ze zmianami), kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

• osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Uwaga: w wybranych zawodach jest możliwość uzyskania tytułu zawodowego już po zasadniczej szkole zawodowej lub po gimnazjum (lub ośmioletniej szkole podstawowej) i uzupełnieniu wykształcenia o kko (kurs kompetencji ogólnych) na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej m.in.:  kucharz, rolnik, sprzedawca.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Go to top