Wtorek, 19 marca 2019
Jesteś tutaj: StartDla dorosłychTechnik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - szkoła policealna

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 kwalifikacja  Z.13

Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawę programową MEN.
Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń,
 • bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie,
 • prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
 • prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.


Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Zawód technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje do:

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku,
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania,
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych,
 • prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Perspektywy zawodowe:
Absolwenci mogą pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia szkoleń z zakresu przepisów bhp.
W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Go to top